Search form

1 Timothy 5:4

4Ngala nanda miyaji jala kulunganja nangangi nangandu, jala kukulimba nyulu nangandu, marda yalimi lalanba nanda miyaji jibarri. Nanda maykarra bula lalanba bulangi bayamuku, bula jardiykunumba yalunya. Baku barri jala bayamuku jardijba walkurra nganinyi baki jibarri, baki marda yalimi lalanba yalungi ngardanganja baki nijanganjinyi. Marda yalimi lalanba yalungi kukulinganja baki miminganja. Nani barri yanybaka Kud lalanbikanyi yalunya. Jala yalunjalu lalanba malbumalbu baki bardirdibardi, baki nyulu mirnarrijbangka muwa yalungi Kud. Baki yalu jungkuka kunyba nanganginyina yuwana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index