Search form

1 Timothy 5:8

8Nanangini kulunganjawanyi marda nyulimi lalanba nangangi ngardanganja jala miyaji. Jaliyi nyulu lalanba nangangi ngardanganja, baki mikuwali yingka jurlwa nangangi. Ngala jaliyi nyulu miku lalanba nangangi ngardanganja miyaji, baki nyulu jungkuka balkina yuwana Kudkanyi. Miku nyulimi kunyba krisjin, ngala nangka yangkalamba nanganginbunanyi jangkurrnanyi, baki nyulu jungkuka balkimirra.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index