Search form

1 Timothy 5:9

9Nanda miyaji, jala mikuyaji lalanbikanyi, marda ninjimi yarrijba nangangi niji najana, narri lalanbikanyi krisjinmukunyi. Marda ninjimi yarrijba nangangi niji najana, jaliyi nyulu bardibardi, jaliyi nyulu jungku 60 kindilkurrinyi. Ngala marda nyulimi jungku kunybana yuwana Kudkanyi, nanda miyaji. Marda nyulimi miku kuluka yingkana nganinyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index