Search form

1 Timothy 6:10

10Kajamuku yalili nulijba dungalanyi nani. Yalungkili mankumanku dungalanyi. Yalu yabimbaka balki yaji wudumbikanyi mili dungala. Yangkalamba yalungka nanganbunanyi Kudnanyi, mankumankungangi yalungka ngawamba dungalanyi. Miku yalungkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. Ngala miku yalimi jungku mardumardu muwa, jala yalu nulijba mili kajanyi dungalanyi. Miku. Ngala yalu balkijba muwa yingkanyi yajinyi. Yalungka yabimba kijinyi jala yalungka yangkalamba nanganbunanyi Kudkanyi, jala yalungka mankumanku ngawamba dungalanyi. Nanankardi barri yalungka balkijba muwa nanankanyi kijinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index