Search form

1 Timothy 6:14

14Ngayangayijbakiyi nanankanyi yuwanyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Miku nganyingkiyi yangkalamba nanamunanyi yuwananyi. Durrijbakiyi nangangi yuwa yurrngumba nanankurri jalija wijba ngambalangi mambuka Jisus Krayis nanginkurri yajiyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index