Search form

1 Timothy 6:15

15Miku ngambaliyi jingkijba wanyimbala janyulu wijba. Ngala janyulu manjijba Jisus Krayis wayka jambarri Kudwanyi. Baki ngawamba Kudwanyi nyulu jingkijbangka wanyimbala wijbaja Jisus Krayis. Kud, nyulu walkurra mambuka ngambalangi, walkurramirra. Nyulu mambuka bukambijuyngka, wirdikudukudunyi, lalijina baki nayiba jambana. Miku yingka walkurra mambuka barrinani nyulu. Nyulu wirimalaru yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index