Search form

1 Timothy 6:17

17Baki yingkanyi jangkurranyi ninga karu. Nanamuku jala yalu jungku jirdi kajanyi dungalanyi, marda jirdi kajanyi yajinyi, jirrinybakiyi yalunya, marda yalungkimi miku mankumanku yalunginkanyi yajinyi. Marda yalungkimi miku barrarrakijba, kajangangi yalungi yaji. Miku. Yuku yalu wudumba kudukudu yaji dungalana, ngala miku yalimi wudumba Kud dungalana. Miku. Marda yalimi maruka muwa nangangi Kudkanyi, jala wajba yalunya kajanyi yajinyi. Marda yalimi maruka muwa nangangi. Nyuli wajba ngambalanya bukamba yajinyi Kudwanyi, baki yuku ngambala yabijba muwa nanankanyi yajinyi, jala ngambalanya wajba Kudwanyi. Yuku ngambala yabijba muwa nanankanyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index