Search form

1 Timothy 6:2

2Nanda mambuka jala krisjin, nyulu yabimbaka kunyba yaji yalungi nanganginmukuyngka wakiwarrmukuyngka, baki yalu mirnarrijbangka muwa nangangi. Miku nyulimi daba yalunya, ngala nyulu maruka muwa yalungi, nyulungangi yalungi buwanganja. Bukambiju yalu jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Nanamuku wakiwarrmuku, marda yalimi waki kudanyu nanankanyi Krisjinkanyi mambukanyi. Marda yalimi miku bunmalijba, mikungangi nyulimi daba yalunya. Ngala marda yalimi waki mili kudanyu nangangi, nyulungangi kunyba yalungi, nyulungangi Krisjin marda.

Dimudi, marda ninjimi milidimba yalunya, yalu jungunkanyi nani. Marda ninjimi milidimba yalunya bukamba jangkurranyi jala ninga karu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index