Search form

1 Timothy 6:6

6Ngala nanda krisjin jala durrijba Kud yurrngumba yurlurrmba, mirnarrijba nyulu muwa. Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka nangandu mankanyina, baki miku nangkimi mankumanku yurrngumba. Jungkuka nyulu mardumardu muwa yurrngumba. Miku nangkimi mankumanku mili dungalanyi marda yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index