Search form

2 Thessalonians 1:3

3Narri, bababanyamba ngambalaka, nurru wajbangka God nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi, kuyungangi narri nangangi jangkurr, marukangangi narringka muwa kudanyu barri. Mili narri kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi, baki mili baki mili yurrngumba barri. Baki mili narringka maruka muwa, baki mili, baki mili yurrngumba barri. Nanankardi barri nurru wajbangka Kud nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi, narringingangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index