Search form

2 Thessalonians 2:1-2

1-2Marda yingkanyi jangkurranyi ngayu karungka narrinya nangangi, ngamanginkanyi mambukanyi Jesus Christkanyi. Yingkanyi jangkurranyi ngayu karungka narrinya, narri jingkiykanyi kudanyu barri. Narri jingkijbangka nayi barri. Baku barri janyulu wijba Jesus Christ. Janyulu wijba kingkarrinya, baki jangambala jilajba nangandurri. Jangambalaka mardamardamba marda Jesus Christ. Narri, bababanyamba ngambalaka, kudanyu ngayu karungka narrinya. Marda narrimi jingkijba yurlurrmba yaji nangangi Jesus Christkanyi jalija nyulu wijba. Marda narringkimi kudanyu mankumanku nanganginkanyi yajinyi, jingkiykanyi yaji nangangi. Kudiyanymuku yalu yanybaka nangangi Jesus Christkanyi, wijbayi nyulu, wijbayi. Nyulu jungkuka nayiba jambana nanijba barri. Yiningki narringka mankumanku nurrungi, nyuli wajba nurrunya nanankanyi jangkurranyi Godwanyi, nyuli wajba nurrunya nanankanyi jangkurranyi jala yalu yanybaka. Yiningki narringka mankumanku, nurru barri waluku yanybayi nanda jangkurr, nurru yarrijbayi nanda jangkurr najana. Marda narringkimi miku mankumanku nani barri. Miku nanda nangangi jangkurr Kudkanyi. Miku nurriyanyi yarrijba nanda jangkurr najana. Nanda jujambawarr jangkurr yalu yanybaka. Miku nyulimi jungku nayiba jambana nanijba barri. Miku. 3Marda narrimi miku munyajba yingka jujambikurri narrinya nani barri, jilijbawangangi wijbayi Jesus Christ. Jilijbawa nyuli wijba kingkarrinya wayka. Nyulu yukumbaka nangangi, nanankanyi balkinyi jala ngirrawarr Kudkanyi. Waluku barri janyulu badajba nanda balkimirra, nanda ngirrawarr Kudkanyi, baki bayngkani barri janyulu wijba Jesus Christ. Waluku barri janyulu badajba nanda ngirrawarr Kudkanyi. Janyulu yabimba yalunya kajamuku, yalu kijiwiykanyi nangangi Kudkanyi, yalungka yangkalambikanyi nanganbunanyi Godnanyi. Nani barri jayalu jungku, baki jayalu yabimba nanda balki yaji jala yurlwangka God nanankanyi yajinyi. Baki nanamanji barri janangka minimba yalundurri nanda ngirrawarr. Janangka minimba yalundurri. Ngala janyulu daba wakara nanda ngirrawarr Godkanyi Godwanyi. Janyulu manjijba wayka jangurri Hellyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index