Search form

2 Thessalonians 2:13

13Narri, bababanyamba ngambalaka. Nurru mirnarrijbangka muwa narringi. Yurrngumba nurru mirnarrijbangka muwa narringi. Baki nurru wajbangka Kud nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi, marukangkangangi muwa God narringi. Yarrijbayi narrinya nanganginmuku jandanyimuku Godwanyi. Wabula barri kamambarra jali yabimba bukamba yaji Godwanyi, baki mankumanku nangki Kud narringi. Mankumanku nangki God narringi, janyulu yarrijba narrinya nanganginmuku jandanyimuku, janyulu marrimba narrinya mardarda. Baki nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, janyulu yabimba narrinya barrinani kudukudu. Janyulu yabimba narrinya barrinani kudukudu nangangi Kudkanyi. Janyulu yabimba narrinya jungunkanyi mili ngiruka durriykanyi nangangi jangkurr, kuyungangi narri nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi. Nani barri mankumanku nangki Kud, janyulu yarrijba narrinya barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index