Search form

2 Thessalonians 2:17

17Nurru yanybaka mududu bulangi narringi. Nurru ngajakangka bulanya, jabula yabimba narrinya, miku narriyi marrala, ngala jabula yabimba narrinya jungunkanyi mili ngiruka barri. Janarri jungku ngiruka, narri yabimbikanyi kunyba yaji yurrngumba barri. Janarri jungku ngiruka marda, yanybikanyi kunyba jangkurr yurrngumba barri. Jalija bula yabimba narrinya mili ngiruka nani barri, baki miku narriyi marrala yabimbikanyi kunyba yaji yalungi, baki miku narriyi marrala yanybikanyi kunyba jangkurr yalungi. Nani barri nurru ngajakangka bulanya narringi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index