Search form

2 Thessalonians 2:3

3Marda narrimi miku munyajba yingka jujambikurri narrinya nani barri, jilijbawangangi wijbayi Jesus Christ. Jilijbawa nyuli wijba kingkarrinya wayka. Nyulu yukumbaka nangangi, nanankanyi balkinyi jala ngirrawarr Kudkanyi. Waluku barri janyulu badajba nanda balkimirra, nanda ngirrawarr Kudkanyi, baki bayngkani barri janyulu wijba Jesus Christ. Waluku barri janyulu badajba nanda ngirrawarr Kudkanyi. Janyulu yabimba yalunya kajamuku, yalu kijiwiykanyi nangangi Kudkanyi, yalungka yangkalambikanyi nanganbunanyi Godnanyi. Nani barri jayalu jungku, baki jayalu yabimba nanda balki yaji jala yurlwangka God nanankanyi yajinyi. Baki nanamanji barri janangka minimba yalundurri nanda ngirrawarr. Janangka minimba yalundurri. Ngala janyulu daba wakara nanda ngirrawarr Godkanyi Godwanyi. Janyulu manjijba wayka jangurri Hellyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index