Search form

2 Thessalonians 2:7

7Nanda ngirrawarr Kudkanyi, nyulu nayiba barri jambana, nyulu wakingka nanijba barri. Kardarda nyulu wakingka nanijba barri, yabimbiji yalunya, yalu yurlwankanyi Kudkanyi. Nani nyulu wakingka nanijba barri, ngala miku nangkiyi minimba yalundurri. Jilijbawa. Miku nangkiyi nanijba minimba yalundurri, kurrkunbakangangi nanda ngirrawarr nanangini kurrkunbawarranyi. Nyulu kurrkunbaka nanda ngirrawarr Kudkanyi, baki miku nangkiyi nanijba minimba yalundurri. Ngala baku barri janyulu barlba nanda kurrkunbawarr. Janyulu dulaba nanda kurrkunbawarr Godwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index