Search form

2 Thessalonians 3:10

10Jalili nurru jungku narrindu, bakili nurru karu narrinya nanginkanyi jangkurranyi, “Jaliyi nganinyi miku nulijba wakinkanyi wudumbikanyi dungala nangangi, baki marda nyuliyi birrkalanyi jungku. Marda nyuliyi miku ngajaka yingka mamanyi baki jumbalanyi, jala nyulu bunmalijba mankanyi, jala miku nyulimi nulijba wakinkanyi.” Nani barri nurrili karu narrinya, jalili nurru nanamanji jungku wabula narrindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index