Search form

2 Thessalonians 3:12

12Ngambalanginyi mambukawanyi Jesus Christwanyi, nyulu karungka ngambalanya nanginkanyi jangkurranyi, baki nurru jirrinybaka yalunya. Marda yaliyi miku bunmalijba, ngala marda yalimi waki wudumbikanyi dungala yalungi. Jaliyi yalu waki, baki miku yaliyi manku kiji yalungi yingkamukuyngka. Ngala jayalu yabimba yalungi yaji, jayalu yalu marda jungku kunyba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index