Search form

2 Thessalonians 3:16

16Nurru yanybaka mududu nangangi, ngamanginkanyi mambukanyi Jesus Christkanyi. Nurru ngajakangka Jesus Christ, janyulu yabimba narrinya jungunkanyi mardumardu muwa. Ngawamba yuku nyulu yabimbikanyi narrinya jungunkanyi mardumardu muwa. Baki nanankardi barri nurru ngajakangka Jesus Christ, janyulu yabimba narrinya jungunkanyi mardumardu muwa yurrngumba barri. Nurru ngajakangka Jesus Christ, janyulu jungku narrindu kurduluna yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index