Search form

2 Thessalonians 3:17

17Yingkawanyi nyuli yarrijba nayinda waluwa jangkurr ngaki najana, ngala nanijba barri ngayu Paul, ngayu yarrijbangka ngaki niji najana ngakinjudinyi marniyudinyi. Ngayu barri manjijbangka jangkurr narrindurri. Jalili ngayu manjijba jangkurr najana yalundurri yingkamukuyngkurri, baki nani barri ngayili yarrijba ngaki niji najana ngakinjudinyi marniyudinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index