Search form

2 Thessalonians 3:2

2Nurru ngajakangka narrinya, janarri yanyba mududu nangangi Kudkanyi nurrungi. Janarri ngajaka Kud, nyulu marrimbiji ngambalanya mardarda yalunbunanyi balkimukunanyi. Kajamuku yalu balkimuku, jala yalu miku kuyu nangangi jangkurr Jesus Christkanyi. Jayalu wajba ngambalanya kijinyi nanamukunyi balkimukunyi, ngala janarri ngajaka Kud, nyulu marrimbiji ngambalanya mardarda yalunbunanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index