Search form

2 Thessalonians 3:5

5Nurru ngajakangka God narringi, janyulu milidimba narrinya. Janyulu milidimba narrinya, narri jingkiykanyi Kud, maruka nyulu muwa yalungi bukambijuyngka. Godanyunyulu marukangka muwa yalungi. Nurru ngajakangka Kud narringi, janarri jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Yurrngumba janarri jungku ngiruka nangangi, jala yingkamukunyi yalu wajba narrinya kijinyi. Nani barri jungkuyi Jesus Christ. Jungku nyuli ngiruka jali yalu yingkamukunyi wajba kijinyi barri. Baki nani barri janarri marda jungku ngiruka nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index