Search form

2 Thessalonians 3:6

6Narri barri, bababanyamba ngambalaka. Ngambalangi mambuka Jesus Christ, nyulu nulijbangka nurrungi, nurru jirrinybikanyi narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Baki nurru jirrinybaka narrinya barri. Marda narrimi miku jungku yalundu jala yalu bunmalijba. Jawuda yalu bunmalijba. Miku yalimi ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi jali nurru karu narrinya. Nanankardi barri marda narrimi miku jungku yalundu, ngala marda narrimi barlba nanamunanyi yalunbunanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index