Search form

2 Timothy 1:1-2

1-2Ngayu, ngaki ninji Bul. Ngayu yarrijba nayi jangkurr najana nganyi, Dimudi. Ninji barrinani jandanyi ngaki. Maruka ngayu muwa nganyi kudanyu. Wabula karuyi Jisus Krayis ngaki Kudwanyi, baki manjijba ngani Jisus Krayiswanyi. Manjijba ngani karunkanyi yalunya jangkurranyi, jungunkanyi wanka nangandu Jisus Krayisnyina yurrngumba.

Yanyba ngayu mududu bulangi, Kudkanyi marda Jisus Krayiskanyi. Ngajaka ngayu bulanya, janinji jungku mardumardu muwa. Jungku janinji mardumardu muwa, jingkijbangangi ninji bulanya, jabula yabimba kunyba yaji nganyi. Baki ninji jingkijba Kud, manjamanjamba nyuli nanda balki yaji jali ninji yabimba wabula. Jingkijba ninji nani, baki nanankardi barri janinji jungku mardumardu muwa. Barriwa.

3Maruka ngayu muwa, wakingangi ngayu nangangi Kudkanyi. Maruka ngayu muwa, ngayungangi jingkijba ngaki yaji, ngayu yabimbaka nanda jala nyulu nulijba ngaki yabimbikanyi. Ngayu wakingka nangangi, barrinani ngambalangi wankalamuku yalili waki nangangi. Baki maruka ngayu muwa nangangi. Yanyba ngayu mududu Kudkanyi nganyi. Yanyba ngayu mududu nganyi yurrngumba, yalibala baki ngabungaburri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index