Search form

2 Timothy 1:12

12Baki nanankardi barri ngayu jungku nayiba brisinyina. Ngana yali yarrijba brisinyina, mikungangi yaliyanyi kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala miku ngayiyi manyirru, jungkungangi ngayu brisinyina. Miku ngayiyi manyirru, jingkijbangangi ngayu Kud, nyulu lalanbaka bukamba ngambalanya krisjinmuku. Jingkijba ngayu, milidimba ngayi yalunya nanganginkanyi duja jangkurranyi, baki miku yaliyi mamanumba nanda jangkurr. Nyulu lalanbaka nanda jangkurr Kudwanyi, baki kudiyamukunyi, miku jayalu mamanumba nanda nangangi jangkurr, kuyu jayalu nanda jangkurr. Jingkijba ngayu Kud, nyulu lalanbaka bukambiju, jala yalu durrijba nangangi jangkurr. Nyulu lalanba bukambiju, nanankurri jalija wijba Jisus Krayis nanginkurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index