Search form

2 Timothy 1:14

14Najbawakiyi nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Najbawakiyi nangangi jangkurr nganyinyina kurduluna yurrngumba. Mikujiyi kuyu yingkanyi jangkurranyi. Miku. Marrimbakiyi nanda jangkurr nganyinyina kurduluna yurrngumba, jungkukangangi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi nganyindu kurduluna yurrngumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index