Search form

2 Timothy 1:15

15Jingkijba ninji, ngakinmuku mungkijimuku jalili yalu jungku nananyina walkurranyina yajina Yasiya, nganjalu yingijbayi. Marrala yali. Miku nganjaliyanyi mili kandimba. Manyirru yali ngaki. Warriyaluku. Nanankujarra Bijilus baki Yirmujinis, bula marda, manyirru buli ngaki jilaykanyi ngakindurri brisinyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index