Search form

2 Timothy 1:3

3Maruka ngayu muwa, wakingangi ngayu nangangi Kudkanyi. Maruka ngayu muwa, ngayungangi jingkijba ngaki yaji, ngayu yabimbaka nanda jala nyulu nulijba ngaki yabimbikanyi. Ngayu wakingka nangangi, barrinani ngambalangi wankalamuku yalili waki nangangi. Baki maruka ngayu muwa nangangi. Yanyba ngayu mududu Kudkanyi nganyi. Yanyba ngayu mududu nganyi yurrngumba, yalibala baki ngabungaburri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index