Search form

2 Timothy 1:5

5Ngayu mankumankuwaka nganyi, maruka ninji muwa bulangi Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Kudanyu ninji maruka muwa bulangi. Ninji jungkuka ngiruka bulangi marda. Nganyi kukulinganja, nangangi niji Luwis, baki nganyi ngardanganja, nangangi niji Yunis, bula marukangka muwa bulangi Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Nani barri ninji marda, ninji maruka muwa bulangi. Jingkijba ninga, ninji maruka muwa bulangi, ninji kuyungka bulangi jangkurr, Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index