Search form

2 Timothy 2:12

12Jaliyi ngambala yuwaji durrijba Jisus Krayis yurrngumba barri ngala jayalu manku kiji ngambalangi, baki jangambala jungku wanka nangandu yurrngumba ngambalanginyina mambukana. Ngala jaliyi ngambalaka yangkalamba nanganbunanyi Jisus Krayisnanyi, jaliyi ngambala yanyba, miku ngambaliyi jingkijba Jisus, baki janyulu yanyba ngambalangi, miku nyulimi jingkijba ngambalanya, miku ngambalimi nanganginmuku jandanyimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index