Search form

2 Timothy 2:13

13Jaliyi ngambala miku durrijba nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, jaliyi ngambala miku maruka muwa nangangi kudanyu, ngala yuwajiwa nyulu marukangka muwa ngambalangi. Yuwajiwa nyulu marukangka muwa ngambalangi, mikungangi nangkiyi yangkalamba ngamanbunanyi. Jungkuka nyulu nanaba ngambalanginyina yulurrmba yuwana yurrngumba. Bukamba nayinda jangkurr duja.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index