Search form

2 Timothy 2:19

19Muningka jangayu karu ninga nanginkanyi jangkurranyi. Yabimbayi ngiruka barrawu nganinyiwanyi. Yabimba nyuli barrawu yundu dungalana yajina, kunybana yajina yabimbikanyi barrawu yundu. Ngiruka nanda barrawu, jungkuyingangi kunybana dungalana yajina. Jali wirlku mali, baki yuwajiwa jungkuyi ngiruka nanda barrawu. Mikuwali dulaba barrawu maliwanyi, jungkuyingangi barrawu dungalana yajina. Nanda barrawu, nanda barrinani ngambala krisjinmuku. Baki nanda kunyba dungala yaji, nanda barrinani jangkurr nangangi Kudkanyi. Baki nanda mali, nanda barrinani nanamuku balkimuku jala yalu nulijba yangkalambikanyi ngambalanya nanganbunanyi Kudnanyi. Ngala miku yaliyi yangkalamba ngambalanya nanganbunanyi, jungkukangangi ngambala ngiruka nangangi Kudkanyi. Ngambala jungku ngiruka nangangi, durrijbangangi ngambala nangangi ngiruka jangkurr. Nanda jangkurr najana Kudkanyi, nanda jangkurr duja baki ngiruka yurrngumba. Nanangini wankalawanyi, niji Musis, yarrijba nyuli duja jangkurr najana Kudkanyi. Nayi nyuli yarrijba, “Nyulu jingkijbangka nanganginmuku jandanyimuku Kudwanyi. Jingkijbangka yalunya nanganginmirra.” Barriwa. Baki yingka mili wankalanyi, nangangi niji Yayisaya, yarrijba nyuli nayinda jangkurr najana Kudkanyi, “Jala nganinyi yanybaka, nyulu jandanyi nangangi Kudkanyi, baki miku nangkiyi yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Marda nyulimi yingijba nanda balki yuwa. Marda nyulimi jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index