Search form

2 Timothy 2:2

2Ngayi milidimba ninga jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Kajamukunyi yali manku nanda jangkurr jali ninga milidimba. Marda ninjimi yarrijba kunyba krisjinmuku jungunkanyi malbu jurjkanyi, kunybamuku milidimbawarrmuku. Marda ninjimi milidimba yalunya nayimannga jangkurranyi. Baki jayalu baku milidimba yingkamuku nayimannga jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Nani barri yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index