Search form

2 Timothy 2:22

22Marda ninjimi jungku jirdi kunybanyi kulajinyi nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi miku jungku barrinani kaburr. Miku nyulimi jungku jirdi kunybanyi kulajinyi. Miku nangkimi kudanyu mankumanku nanankanyi jalija nyulu yabimba, ngala wakun yabimbaka yaji jala nyulu nulijba yabimbikanyi. Marda ninjimi miku jungku nani. Marda ninjimi jungku jirdi kunybanyi kulajinyi nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi jungku yurlurrmba nangangi. Marda ninjimi kuyu nangangi jangkurr yurrngumba. Marda ninjimi maruka muwa yalungi yingkamukuyngka. Marda ninjimi jungku mardumardu muwa yalungi. Marda ninjimi jungku mardumardu muwa yalungi jala maruka yalu muwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda ninjimi maruka muwa yalungi kudanyu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index