Search form

2 Timothy 2:24

24Nanda wakiwarr nangangi mambukanyi Jisus Krayiskanyi, marda nyulimi miku jakakajbawarr. Marda nyulimi miku manku kiji yingkamukuyngka, ngala marda nyulimi yabimba kunyba yaji yalungi. Marda nyulimi milidimba yalunya yili jangkurranyi. Marda nyulimi manku yalungi jangkurr, jala yalu yanyba nangangi. Marda nyulimi miku ngirrwa yalungi kijina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index