Search form

2 Timothy 2:3

3Dimudi, ninji mambuka nanankanyi jurjkanyi nanaba karru Yibisus. Ngala Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka niyangi. Nyulu mambuka nganyi, baki ngaki. Wakikiyi kudanyu nangangi Jisus Krayiskanyi. Lalanbakiyi yalunya nganyinyina jurjina kudanyu barri. Ngala miku nganyingkiyi mankumanku nganyingkaman. Miku nganyingkiyi mankumanku, jaliyi ninji karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi, baki yiningki jayalu ninya daba kudiyawanyi, yiningki janinya yarrijba brisinyina, barrinani nanganjali yarrijba. Miku nganyingkiyi mankumanku nani, ngala mankumanku nganyingkiyi wakinkanyi kudanyu nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nganyingkanyi jurjkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index