Search form

2 Timothy 2:6

6Jala nganinyi wakingka kudanyu nanganginkanyi mambukanyi, baki nanangini mambukawanyi wajbangka kajanyi yajinyi, marda mamanyi, marda dungalanyi. Kajanyi yajinyi wajbangka nanda kunyba wakiwarr. Nani barri jala ninji waki kudanyu nangangi, niyanginkanyi mambukanyi, Jisus Krayiskanyi. Jala ninji waki kudanyu nangangi, baki janyulu lalanba ninya, janyulu wajba ninya kajanyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index