Search form

2 Timothy 2:8

8Mankuwakiyi niyangi mambuka Jisus Krayis. Nanda wankalanyi, Dayibid, nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Mankuwakiyi Jisus Krayis. Janyba nangki, ngala mili wankambayi Kudwanyi. Nayinda jangkurr duja, bakili ngayu milidimba nanginkanyi jangkurranyi yalunya. Mankuwakiyi nayinda jangkurr yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index