Search form

2 Timothy 3:1

1Mankuwakiyi nayinda jangkurr ngaki. Baku barri, waluwa wijbaja Jisus Krayis nanginkurri yajiyurri, yingkamukunyi balkimukunyi jayalu yabimba kiji. Kudukudu kiji jayalu yabimba bukambijuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index