Search form

2 Timothy 3:10

10Ngala ninji Dimudi, jingkijba nganinji kudanyu. Ninji jingkijbangka nanda jangkurr, jala ngayu milidimba yalunya. Nganinji jingkijba barri, nulijba ngayu wakinkanyi kudanyu nangangi Jisus Krayiskanyi. Durrijba ngayu nangangi jangkurr, ngala miku ngayimi ngarrangarra muwa yalungi, jalimi yalu miku jingkijba nangangi duja jangkurr. Miku ngayimi ngirrwa yalungi, ngala ngayu yanyba yalungi yili. Maruka ngayu muwa yalungi yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index