Search form

2 Timothy 3:13

13Ngala nanamukunyi balkimukunyi, miku yalimi yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Jujamba yalunjalu. Nanamuku yalu jungkuka balki nangangi Jisus Krayiskanyi. Waluku yalu jungku balki bijal, ngala mili yalu jungku balki yurrngumba kudanyu barri. Baki nanamuku balkimuku, jujamba yalungka marda. Miku yalimi jingkijba jujakun jangkurr yalu yanyba. Ngamu kunyba jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index