Search form

2 Timothy 3:8

8Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu barrinani nanankujarra wankalawuya yarrbirrawuya, niji bulangi Jarnis baki Jambiris. Jungku buli kularra, nananyina yajina niji Yijib. Waki buli mambukanyi nanankanyi yajinyi. Jakakajba buli nanda nganinyi Kudkanyi Musis. Miku buliyanyi kurranja Musis, yarrbirrangangi buli nanankanyi mambukanyi kularra. Kuyu buli nanda kiji kularrinybarri. Baki nani barri nanamuku balkimuku milidimbawarr nangangi Sayidinkanyi marda. Miku yalunjalimi kurranja milidimbawarrmuku nangangi Kudkanyi. Miku. Milidimba yalu balki jangkurr, jala miku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku yalimi kunyba kulaji nangangi Kudkanyi, miku yalimi kuyu nangangi jangkurr, ngala yalu kuyu nanda jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Yalu wakingka nangangi Sayidinkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index