Search form

2 Timothy 4:1

1Jingkijba ninji Jisus Krayiskanyi, nyulu lalanbawarr yalungi, jala durrijba nangangi yuwa. Janyulu wijba nanginkurri jambarri baku barri. Baki nanamanji barri janyulu karrinjarrijba bukambiju walu nangandu, nanamuku jala yalu yuwaji wanka nanamanji, baki nanamuku jala yalungki janyba waluwa. Janyulu karrinjarrijba bukambiju yalunya walu nangandu, barrinani kurdusnyina, baki janyulu nyalinyalimba yalunya, kudiya kingkarri, baki kudiya wayka. Nanamuku jala yalu jandanyimuku nangangi Kudkanyi, janyulu manjijba yalunya kingkarri nangandurri Kudyurri, jungunki wanka nangandu yurrngumba. Ngala nanamuku balkimuku janyulu manjijba yalunya wayka Yilyurri. Bula jingkijbangka nayinda jangkurr Kudwanyi, baki Jisus Krayiswanyi. Bula jingkijba nayinda walkurra jangkurr jala ninga jirrinyba. Jirrinyba ninga nayi kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index