Search form

2 Timothy 4:10

10Nanangini nganinyiwanyi Dimaswanyi, yingkijba ngani. Barlbayi ngakinbunanyi karri nanankurri yajiyurri niji Disalunika. Waluku nyuli maruka muwa nangangi Jisus Krayiskanyi, ngala baku nyuli maruka muwa yajinyi marda dungalanyi. Miku nyuliyi mili durrijba Jisus Krayis, warriyalukuwanyi. Nanankardi barri ngana yingijbayi. Barriwa. Nanda nganinyi Krisins, nyuli barlba nanginbunanyi ngakinbunanyi marda. Barlba nyuli karri nanankurri niji Kalajiya. Baki nanda Didus, marda nyuli marda barlba karri nanankurri niji Dalmadiya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index