Search form

2 Timothy 4:11

11Ngala nayinda Luk, ngawamba nyulu yuwajiwa ngakindu. Mikuyaji yingkanyi. Ngawamba nyuluman ngakindu. Jalija ninji jilajba ngakindurri, baki kuyukiyi nanda marda Mak nanginkurri. Malumba jangaliya milidimba yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Jangaliya kandimba yalunya Krisjinmuku nayiba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index