Search form

2 Timothy 4:14-15

14-15Nanda nganinyi Yalisanda, wabula nyuli manku kiji ngaki. Ngala ngambalanginyi mambukawanyi Jisus Krayiswanyi, janyulu yabimba balki yaji nangangi baku. Janyulu daba barri, jungkungangi nyuli balkina yuwana nangangi Kudkanyi. Najbawakiyi nanda, baki mikuwali manku kiji nganyi. Miku nyulimi kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Jakakajba ngani kudanyu, baki mili janyulu manku kiji nganyi. Ngala najbawakiyi nanda kudanyu barri.

16-17Wabula barri, jali ngayu karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi baki ngananjali yarrijba brisinyina. Jali ngayu karrinja walu yalundu kurdusnyina, baki mikuyaji kandinyi ngakindu. Miku nganiyi kurranja yingkawanyi. Bukamba yali barlba nanginbunanyi ngakinbunanyi. Ngala ngayu ngajakangka Kud, miku nyuliyi daba yalunya jali ngana yingijba. Ngala nyuli kurranja ngana mambukawanyi Jisus Krayiswanyi. Ngana yabimbayi ngiruka yanybikanyi yalungi mambukamukuyngka, jali yalu nulijba kurdanbikanyi ngana. Ngana lalanbayi Jisus Krayiswanyi. Ngana marrimbayi mardarda, baki miku ngana yaliyanyi daba. Ngana yabimbayi ngiruka karunkanyi nangangi duja jangkurr Kudkanyi. Baki kajamukunyi ngurranyimukunyi, yali manku nanda ngaki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index