Search form

2 Timothy 4:16-17

16-17Wabula barri, jali ngayu karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi baki ngananjali yarrijba brisinyina. Jali ngayu karrinja walu yalundu kurdusnyina, baki mikuyaji kandinyi ngakindu. Miku nganiyi kurranja yingkawanyi. Bukamba yali barlba nanginbunanyi ngakinbunanyi. Ngala ngayu ngajakangka Kud, miku nyuliyi daba yalunya jali ngana yingijba. Ngala nyuli kurranja ngana mambukawanyi Jisus Krayiswanyi. Ngana yabimbayi ngiruka yanybikanyi yalungi mambukamukuyngka, jali yalu nulijba kurdanbikanyi ngana. Ngana lalanbayi Jisus Krayiswanyi. Ngana marrimbayi mardarda, baki miku ngana yaliyanyi daba. Ngana yabimbayi ngiruka karunkanyi nangangi duja jangkurr Kudkanyi. Baki kajamukunyi ngurranyimukunyi, yali manku nanda ngaki jangkurr. 18Jingkijba ngayu mambuka Jisus Krayis, ngana marrimbaka mardarda yurrngumba. Ngana marrimbaka mardarda balkinanyi yajinanyi, baki jangana kuyu nangandurri baku. Jangana wankamba mili jungunki nangandu yurrngumba. Nyulu barri ngiruka lalanbawarr ngambalangi wirdikudukuduyngka. Nyulu barri walkurramirra mambuka bukambijuyngka ngambalangi wirdikudukuduyngka. Yurrngumba nyulu jungkuka nani, walkurramirra mambuka. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index