Search form

2 Timothy 4:2

2Milidimbakiyi yalunya jangkurranyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Jungkukiyi ngiruka karunkanyi nanankanyi jangkurranyi yurrngumba. Miku nganyingkiyi yanyba nayi, “Miku jangayu karu nayinda nganinyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku nangkimi birrirrinja nanankanyi jangkurranyi. Jangayu karu baku.” Miku nganyingkiyi yanyba nani, ngala barriwakiyi jirrinyba barri yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngirrwakiyi yalungi, jala yalu miku jungku yurlurrmba nanganginyina yuwana. Baki ngirrwakiyi yalungi, nanamukuyngka balkimukuyngka milidimbawarrayngka. Milidimbakiyi yalunya jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi, baki jaliyi yalu ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi, baki marda ninjimi minimba yalunya nanankanyi duja yuwanyi nangangi Kudkanyi. Ngala yilikiyi yanyba yalungi. Yilikiyi karu yalunya yurrngumba nanankanyi jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index