Search form

2 Timothy 4:3

3Baku barri kajamukunyi, miku yaliyi manku nanda duja jangkurr, milidimba jali ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Ngala jayalu mankumanku yinini jangkurr jala miku nanda duja jangkurr. Jayalunjalu yililikajba balkimuku milidimbawarrmuku milidimbikanyi yalunginkanyi jangkurranyi jala miku duja nanda jangkurr. Jayalu manku ngawamba nanda balki jangkurr jala yalu nulijba mankunkanyi nanda jangkurr. Miku jayalu manku nanda duja jangkurr. Jayalu yurlwa nanankanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index