Search form

2 Timothy 4:7

7Waki ngayili kudanyu barri bulangi Kudkanyi baki Jisus Krayiskanyi. Yurrngumba ngayili waki kudanyu bulangi. Bukamba barri ngayi nanda yaji jali ngana bula karu. Marrimba ngayili nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi mardarda. Maruka ngayili muwa nangangi yurrngumba. Miku ngakiyala yangkalamba nanganbunanyi. Miku. Jungku ngayili ngiruka nangangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index