Search form

2 Timothy 4:8

8Baki jingkijba ngayu Jisus Krayis, nyulu yurlurr ngaki. Janyulu yabimba kunyba yaji ngaki, wakingangi ngayili kudanyu nangangi. Jalija ngana karrinjarrijba walu nangandu, jangana wajba kunybanyi jangkurranyi, ngayangayijbangangi ngayili nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba. Nanamanji jangana wajba kunybanyi jangkurranyi, baki jayalunya wajba kunybanyi jangkurranyi, jali yalu waki kudanyu nangangi marda. Janyulu wajba ngambalanya kunybanyi jangkurranyi, jalija wijba nanginkurri. Jangambala mirnarrijba muwa nangangi, jalija wijba nanginkurri. Miku ngambaliyi marrala nangangi, jingkijbangangi ngambala, ngambala wakingka kudanyu nangangi, ngambala ngayangayijbangka nanganginkanyi jangkurranyi. Miku ngambaliyi marrala nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index